1030.jpg
Turkish Kilims

Afshar Kilim

1,500.00

•    Item #1030 
•    Afshar Kilim
•    Vintage 
•    Size: 4' 4" x 6' 10"
•    Handmade 
•    Dowry Piece

Add To Cart
1030.jpg
1030det1.jpg